Een bijzonder foto- essay boek:

“MIX, Jongeren in Nederland”,

“ ‘Ben jij nou Nederlander of Marokkaan?’ wordt mijn oudste zoon gevraagd op het speelplein. Ik zie hem vertwijfeld kijken. Hij weet niet wat te zeggen, welk antwoord vraagt de situatie hier? ‘Nederlander’ zegt hij tenslotte en hij draait zich snel om.” 
Aldus een Nederlandse vrouw gehuwd met een Marokkaanse man en moeder van twee zoons.

“Ik wil geen zwarte moeder hebben”
Uitspraak van een meisje van 8 jaar met een zwarte Ghanese moeder en een witte Nederlandse vader.

“Waarvandaan heb jij jouw kinderen geadopteerd?”
Vraag van een caissière in de supermarkt aan een witte Nederlandse moeder die twee kinderen heeft met haar man die afkomstig is uit Kameroen.


Nog steeds wordt het maatschappelijk debat over ‘de multiculturele samenleving’ gevoerd in termen van ‘autochtoon/allochtoon’, ‘Nederlanders/buitenlanders’ en ‘wij/zij’. Het debat over de identiteit van verschillende Nederlanders versmalt en men is op zoek naar eenduidige definities.
Een specifieke groep inwoners van Nederland, die inmiddels uit meer dan een half miljoen mensen bestaat illustreert heel duidelijk dat de scherpe scheidslijnen die in het debat getrokken worden geen recht doen aan de realiteit. Het betreft de groep mensen die geboren is uit internetnische relaties. Hun ‘roots’ zijn niet eenduidig, maar bestaan uit meerdere etniciteiten, nationaliteiten en culturele kenmerken.
Dit is een snel groeiende groep; verreweg de meeste etnische gemengde mensen in Nederland zijn kinderen en jongeren onder de 18 jaar.
Toch weten we weinig van ze. Wie zijn ze, wat kenmerkt of bindt deze jonge mensen? Interetnische gemengdheid is in Nederland nog nauwelijks in beeld is gebracht en deze lacune veroorzaakt een blinde vlek in het denken over de multiculturele samenleving.
Etnisch gemengde mensen vormen door hun aanwezigheid de belichaming van de overlap tussen ‘wij’ en ‘zij’; hun bestaan in grote getale laat zien dat de veronderstelde scheidslijn een kunstmatige is en niet meer van deze tijd.

In 2008 hebben Annemiek Beck van Wereldpartners en fotografe Ting Chan het initiatief genomen tot een foto- essay boek over kinderen en jongeren van gemengde komaf in Nederland.  En in 2010 verscheen MIX, Jongeren in Nederland in samenwerking met FORUM, instituut voor Multiculturele vraagsdtukken bij uitgeverij ‘D Jonge Hondt.
Van Annemiek Beck verscheen in het boek het essay: 'Smakelijk eten allemaal, Bismillah'. De vorming van een mix-gezin.

 

 


 

Vijf fotografen hebben kinderen uit gemixte gezinnen van 2 tot 18 jaar oud in heel Nederland geportretteerd. De foto’s laten bovenal de diversiteit binnen deze groep en het zelfbewustzijn van de jongeren zien. Wetenschappers en schrijvers belichten in een aantal essays thema’s als dubbele nationaliteit, de cultuuroverdracht binnen gezinnen, de historische reacties op etnische gemengdheid en de beeldvorming in de media. Uit elke afzonderlijke bijdrage spreekt niet alleen professionele deskundigheid, maar ook de eigen fascinatie en ervaringsdeskundigheid. Het resultaat is een bont palet van bijdragen vanuit een persoonlijke invalshoek, elk een unieke inkijk gevend in etnische gemengdheid in Nederland. (uit het voorwoord)
 


MIX, jongeren in Nederland, Utrecht, 2010
Redactie: Annemiek Beck, Ting Chan, Betty de Hart, Corine van Middelkoop en Dineke Stam
uitgeverij: www.dejongehond.nl 
ISBN: 978-908910159-4